Představení Vaší značky do tiskovin a na web

  V případě, že předložíte nekvalitní nebo žádné texty a fotografie, nebude Váš projekt zveřejněn na webu a v propagačních materiálech. Vaše přihláška nemusí být zařazena do výběrového řízení.

  Text 200 - 300 znaků

  Text zadejte v 1. osobě jednotného či množného čísla - např. "Jsme studio z Plzně. Pracujeme s přírodními materiály, ze kterých tvoříme doplňky do domácnosti…“. Text zadejte již prošlý korekturou a vhodný pro prezentaci.

  Fotografie

  Formy zapojení do PDW

  1. Zapojení do týdenního programu / po 11. 11. - pá 15. 11. 2019

  2. Místo na prodejní přehlídce / pá 15. 11. - so 16. 11. 2019

  Cena 500,-/m2 plus DPH
  Každý vystavovatel má k dispozici výstavní prostor vymezený zadní stěnou a boční částečně dělící příčkou. Zadní stěna a příčky jsou vyrobeny z přírodních OSB desek, které je možno libovolně upravit. Rozměr místa je včetně bočních stěn.


  4m²6m²větší velikost, uveďte prosím počet m²:


  anone

  Vybavení místa (zdarma k prodejnímu místu):  Doprovodný program prodejní přehlídky / sobota 16. 11. 2019

  a) workshop

  Workshopy se konají v sobotu 16. 11. v prostorách DEPO2015. Cena a délka workshopu je na Vašem vlastním zvážení. Může, ale nemusí být zdarma pro návštěvníky.

  Anotace k workshopu (300 znaků): *
  Text zadejte vždy v 1. osobě jednotného či množného čísla - např. "Jak se tvoří příbor? To vám ukážu na praktickém workshopu, na kterém vás naučím vyrábět dřevěnou vidličku …“. Text zadejte již prošlý korekturou a vhodný pro prezentaci.

  b) videoprezentace

  Videoprezentace poběží v kavárně DEPO205 v průběhu sobotní prodejní přehlídky jako smyčka.

  Formát: FULL HD formát, délka: 30s - 10 min.V případě delšího videa nás kontaktujte.

  c) módní přehlídka

  Módní přehlídky budou probíhat v několika blocích, sestavených dle konkrétního zájmu, během sobotního odpoledne 16. 11. Přihlášení k účasti na přehlídce znamená zapůjčení vašich produktů k prezentaci. Vhodná je osobní účast či dohled. Prezentace na přehlídce je pro vystavující zdarma. Produkce přehlídek je zajištěna pořadatelem.


  Spolupráce s Dilly Dally

  Spolu s registrací na Plzeň Design Week si můžete pořídit prodejní místo za zvýhodněnou cenu 240E+19%DPH (běžná cena 274€ + 19% DPH) na Dilly Dally Designmarkt Regensburg, který proběhne 2. - 3. 11. 2019 a navštěvuje ho až 6000 lidí.

  Nedělní program pro prodejce / neděle 17. 11. 2019, 11 - 15 h

  Na závěr náročného víkendu bychom Vás chtěli pozvat k prohlídce města Plzně, Plzeňského pivovaru a lépe Vás poznat u společného oběda. Nedělní program nabízíme registrovaným prodejcům zdarma.

  Umělecká rezidence

  Hledáme rezidenta - designéra/designérku, který bude vytvářet v průběhu PDW interaktivní projekt se zapojením návštěvníků. Výstupem by měla být veřejná prezentace v průběhu soboty 16.11.2019. Rezidence bude finančně podpořena grantem města Plzně, která kryje pobyt a honorář rezidenta plus výdaje na materiál.


  Tato přihláška zavazuje k účasti na akci Plzeň Design Week 2019. Přihláška je platná po řádném vyplnění veškerých požadovaných údajů a udělení souhlasu s podmínkami účasti na akci.


  Na základě vyplněné přihlášky budete zařazeni do výběru o jehož výsledku budete informováni do 30. 9. 2019.


  Spolu s potvrzením výběru dostane účastník na kontaktní email fakturu k uhrazení registračního poplatku ve výši 500 Kč / m2 + DPH. Účastník uhrazením registračního poplatku souhlasí se storno podmínkami, které se uplatní při zrušení účasti na akci z důvodů ležících na straně účastníka a které jsou následující: při zrušení účasti do 20. 10. 2019 činí storno poplatek 50 % z uhrazeného registračního poplatku, zrušení účasti po 21. 10. 2019 činí storno poplatek 100 % z uhrazeného registračního poplatku.  Účastník se akce zúčastňuje na vlastní odpovědnost. Účastník je povinen chovat se tak, aby vlivem jeho činnosti na akci nebo v souvislosti s ní nevznikaly škody na zdraví či majetku účastníka, pořadatele akce nebo třetích osob a aby nedocházelo k jakémukoli mravně závadnému chování či porušování obecně závazných právních předpisů anebo jakýmkoliv negativním zásahům do práv třetích osob (zejm. práv autorských). Dojde-li v důsledku činnosti či účasti účastníka na akci nebo v souvislosti s ní ke vzniku újmy či škody na zdraví či majetku pořadatele akce nebo třetí osoby, anebo dojde k negativnímu zásahu do práv třetích osob, účastník za způsobenou újmu či škodu plně odpovídá a zavazuje se ji nahradit. Vznikne-li v důsledku činnosti účastníka nebo v souvislosti s ní účastníku škoda na zdraví či majetku, pořadatel akce za tuto škodu neodpovídá. Pořadatel účastníku doporučuje sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví.

  Potvrzuji správnost mých osobních údajů uvedených v přihlášce a beru na vědomí, že tyto údaje pořadatel akce bude zpracovávat ve smyslu evropského nařízení GDPR a v souladu se zákonem č. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) pro účely činností souvisejících s přípravami, organizací a vlastní realizací akce, a to po dobu trvání akce. Další informace o způsobu zpracování osobních údajů ze strany pořadatele jsou uvedeny na webových stránkách pořadatele www.depo2015.cz (O nás – Informace ke zpracování osobních údajů).

  Uděluji souhlas se zpracováním v přihlášce uvedených osobních údajů v rozsahu: kontaktní email, telefon, pro účely informování o konání dalších ročníků Plzeň design week a obdobných akcí, jejichž nosným tématem je "design" a které jsou pořádány či spolupořádány pořadatelem akce, a to v následujících 5 letech. Beru na vědomí, že své údaje mohu kdykoliv změnit a svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat emailem zaslaným na emailovou adresu gdpr2015@depo2015.cz., a to i bez udání důvodu. Po doručení odvolání souhlasu pořadatel akce údaje odstraní, jestliže tyto dále neužívá v souladu s jiným důvodem zpracování ve smyslu GDPR.

  Uděluji souhlas se zachycením svých osobnostních atributů (podoba, hlasový projev), zejm. na fotografiích a jiných vizuálních či audio, příp. audiovizuálních záznamech pořízených zejm. v průběhu příprav a vlastní realizace akce a dále se zpracováním těchto záznamů výhradně k propagačním a dokumentačním účelům pořadatele akce (informování o aktivitách provozovatele akce zejm. na webových prezentacích a sociálních sítích pořadatele akce) po dobu 5 let. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat emailem zaslaným na emailovou adresu gdpr2015@depo2015.cz, a to i bez udání důvodu. Po doručení odvolání souhlasu pořadatel akce údaje odstraní.

  * pole povinná k vyplnění