Základní informace

  Představení Vaší značky na web, fb, ig

  Text 200 - 300 znaků

  Fotografie

  Máte zájem o účast na fyzických prodejních přehlídkách?

  anone


  Tato přihláška zavazuje k účasti na akci Plzeň Design online trh. Přihláška je platná po řádném vyplnění veškerých požadovaných údajů a udělení souhlasu s podmínkami účasti na akci. Na základě vyplněné přihlášky budete zařazeni do výběru o jehož výsledku budete informováni do týdne od doručení přihlášky.


  Účast na akci Plzeň Design online trh je pro účastníky zdarma.


  Účastník se akce zúčastňuje na vlastní odpovědnost. Účastník je povinen chovat se tak, aby vlivem jeho činnosti na akci nebo v souvislosti s ní nevznikaly škody na zdraví či majetku účastníka, pořadatele akce nebo třetích osob a aby nedocházelo k jakémukoli mravně závadnému chování či porušování obecně závazných právních předpisů anebo jakýmkoliv negativním zásahům do práv třetích osob (zejm. práv autorských). Dojde-li v důsledku činnosti či účasti účastníka na akci nebo v souvislosti s ní ke vzniku újmy či škody na zdraví či majetku pořadatele akce nebo třetí osoby, anebo dojde k negativnímu zásahu do práv třetích osob, účastník za způsobenou újmu či škodu plně odpovídá a zavazuje se ji nahradit. Vznikne-li v důsledku činnosti účastníka nebo v souvislosti s ní účastníku škoda na zdraví či majetku, pořadatel akce za tuto škodu neodpovídá. Pořadatel účastníku doporučuje sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví.

  Potvrzuji správnost mých osobních údajů uvedených v přihlášce a beru na vědomí, že tyto údaje pořadatel akce bude zpracovávat ve smyslu evropského nařízení GDPR a v souladu se zákonem č. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) pro účely činností souvisejících s přípravami, organizací a vlastní realizací akce, a to po dobu trvání akce. Další informace o způsobu zpracování osobních údajů ze strany pořadatele jsou uvedeny na webových stránkách pořadatele www.depo2015.cz (O nás – Informace ke zpracování osobních údajů).

  Uděluji souhlas se zpracováním v přihlášce uvedených osobních údajů v rozsahu: kontaktní email, telefon, pro účely informování o konání dalších ročníků Plzeň Design Week a obdobných akcí, jejichž nosným tématem je "design" a které jsou pořádány či spolupořádány pořadatelem akce, a to v následujících 5 letech. Beru na vědomí, že své údaje mohu kdykoliv změnit a svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat emailem zaslaným na emailovou adresu gdpr2015@depo2015.cz., a to i bez udání důvodu. Po doručení odvolání souhlasu pořadatel akce údaje odstraní, jestliže tyto dále neužívá v souladu s jiným důvodem zpracování ve smyslu GDPR.

  * pole povinná k vyplnění