Vítáme Vás a zveme k účasti do Pop-up prodejní galerie umění v rámci akce Plzeň Design 2023.

Níže naleznete přihlášku do Pop-up prodejní galerie umění, která bude pro Vás vybudována v prostoru Tržnice DEPO2015 o víkendu 2. – 3. 12. 2023 a bude mít kapacitu max. 20 míst (dle velikosti). S výběrem vystavovatelů bude nápomocen Mgr.Jindřich Lukavský Ph.D. Přihláška bude otevřena do 10. 10. 2023, o finálním zařazení / nezařazení do výběru budete informování e-mailem do 20. 10. 2023. Poté budeme také rozesílat faktury k poplatku za prodejní místo.

V průběhu akce je samozřejmě ideální Vaše osobní přítomnost, pokud na místě nemůžete být celou dobu, je nezbytná doba, kdy počítáme, že vás návštěvníci najdou u vašich děl v sobotu i neděli vždy 14-18h. V průběhu dopoledne zajistíme do prostoru 1-2 kustody, kteří dohlédnou na návštěvníky, za případné škody ale neručíme.Na Vás bude také zajištění případného prodeje, my pouze poskytujeme prostor k jeho realizaci.

Pop-up prodejní galerie umění bude součástí akce Plzeň Design 2023 spolu s BookFestem – prodejním trhem knih Cechu malých nakladatelů a MINT Marketem – prodejním trhem, který probíhá ve vedlejší autobusové hale a který do Plzně každoročně přiváží originální značky z celých Čech. Sučástí akce Plzeň Design bude také měsíční výstava vybraných děl z plzeňské Artotéky, kterou slavnostně zahájí kurátorka a ředitelka Galerie města Plzně Mgr. Zuzana Motlová v sobotu 2. 12. v 17:30 h. Další program včetně sobotního večírku právě připravujeme.

Jsme rádi, že u toho budete s námi.

Za Plzeň Design
Soňa Rychlíková

  Pop-up prodejní galerie umění PD 23 / Přihláška

  O Vás:

  O Vaší tvorbě:
  Informace o Vás a Vaší tvorbě do tiskovin a na web:

  Text 200 - 300 znaků

  Fotografie

  Prodejní místo / so 2. 12. - ne 3. 12. 2023 / 10 - 18 h

  Každý vystavovatel má k dispozici výstavní prostor o volitelné šířce 2 nebo 3 m a dané hloubce cca 2 m a dané výšce 2,5 m vymezený zadní stěnou a boční dělící příčkou o hloubce cca 60 cm. Zadní stěna a příčky jsou vyrobeny z přírodních OSB desek, které je možno libovolně upravit. Rozměr místa je včetně bočních příček. Prostor je osvětlen lampami visícími ve výšce cca 5 m nad expozicí. Pokud potřebujete lepší osvětlení, doporučujeme si zajistit vlastní zdroj světla a níže uvést potřebu přípojného bodu 220V.

  Podobu expozice je možné prohlédnout v naší fotogalerii z roku 2021: https://plzendesign.cz/fotogalerie/#pid=213

  Velikost místa: *

  Cena 1 000,- + DPH = 1 210,- / 2 m šířka x 2 m hloubka x 2,5 m výška.
  Cena 2 000,- + DPH = 2 420,- / 3 m šířka x 2 m hloubka x 2,5 m výška.
  Studenti Sutnarky mají prodejní místo zdarma.

  4m²6m²

  Vybavení místa (zdarma k prodejnímu místu):


  anone  Doprovodný program - workshop / so 2. 12. - ne 3. 12. 2023 / 10 - 18 h

  Pokud máe zájem realizovat workshop pro veřejnost, najdeme vhodný prostor a čas a ozveme se k doladění.

  Jste aktuálně studentem Sutnarky?: *

  anone

  Tato přihláška zavazuje k účasti na akci Plzeň Design 2023. Přihláška je platná po řádném vyplnění veškerých požadovaných údajů a udělení souhlasů s podmínkami účasti na akci. Přihlášky jsou zařazeny do výběru o jehož výsledku budete informováni do 10. 10. 2023. Vybraným účastníkům následně zašleme fakturu k uhrazení registračního poplatku.


  Účastník uhrazením registračního poplatku souhlasí se storno podmínkami, které se uplatní při zrušení účasti na akci z důvodů ležících na straně účastníka a které jsou následující:
  - při zrušení účasti do 31. 10. 2023 činí storno poplatek 50 % z uhrazeného registračního poplatku,
  - zrušení účasti od 1. 11. 2023 činí storno poplatek 100 % z uhrazeného registračního poplatku.
  V případě uplatnění storno podmínek pořadatel akce bez dalšího strhne příslušnou částku z uhrazeného registračního poplatku a případný přeplatek vrátí účastníku bezhotovostně na bankovní účet uvedený v přihlášce.


  Účastník se akce zúčastňuje na vlastní odpovědnost. Účastník je povinen chovat se tak, aby vlivem jeho činnosti na akci nebo v souvislosti s ní nevznikaly škody na zdraví či majetku účastníka, pořadatele akce nebo třetích osob a aby nedocházelo k jakémukoli mravně závadnému chování či porušování obecně závazných právních předpisů anebo jakýmkoliv negativním zásahům do práv třetích osob (zejm. práv autorských). Dojde-li v důsledku činnosti či účasti účastníka na akci nebo v souvislosti s ní ke vzniku újmy či škody na zdraví či majetku pořadatele akce nebo třetí osoby, anebo dojde k negativnímu zásahu do práv třetích osob, účastník za způsobenou újmu či škodu plně odpovídá a zavazuje se ji nahradit. Vznikne-li v důsledku činnosti účastníka nebo v souvislosti s ní účastníku škoda na zdraví či majetku, pořadatel akce za tuto škodu neodpovídá.

  Potvrzuji správnost mých osobních údajů uvedených v přihlášce a beru na vědomí, že tyto údaje pořadatel akce bude zpracovávat ve smyslu evropského nařízení GDPR a v souladu se zákonem č. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) pro účely činností souvisejících s přípravami, organizací a vlastní realizací akce, a to po dobu trvání akce. Další informace o způsobu zpracování osobních údajů ze strany pořadatele jsou uvedeny na webových stránkách pořadatele www.depo2015.cz (O nás - výroční zprávy a dokumenty - INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

  Uděluji souhlas se zpracováním v přihlášce uvedených osobních údajů v rozsahu: kontaktní email, telefon, pro účely informování o konání dalších ročníků Plzeň Design a obdobných akcí a které jsou pořádány či spolupořádány pořadatelem akce, a to v následujících 5 letech. Beru na vědomí, že své údaje mohu kdykoliv změnit a svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat emailem zaslaným na emailovou adresu gdpr2015@depo2015.cz., a to i bez udání důvodu. Po doručení odvolání souhlasu pořadatel akce údaje odstraní, jestliže tyto dále neužívá v souladu s jiným důvodem zpracování ve smyslu GDPR.

  Uděluji souhlas se zachycením svých osobnostních atributů (podoba, hlasový projev), zejm. na fotografiích a jiných vizuálních či audio, příp. audiovizuálních záznamech pořízených zejm. v průběhu příprav a vlastní realizace akce a dále se zpracováním těchto záznamů výhradně k propagačním a dokumentačním účelům pořadatele akce po dobu 5 let. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat emailem zaslaným na emailovou adresu gdpr2015@depo2015.cz, a to i bez udání důvodu. Po doručení odvolání souhlasu pořadatel akce údaje odstraní.