Základní informace

  Představení Vaší značky do tiskovin a na web

  Text 200 - 300 znaků

  Fotografie

  Místo na prodejní přehlídce / so 4. 12. - ne 5. 12. 2021 / 10 - 18 h

  Cena 500,-/m2 plus DPH
  Každý vystavovatel má k dispozici výstavní prostor o hloubce 2m vymezený zadní stěnou a boční částečně dělící příčkou. Zadní stěna a příčky jsou vyrobeny z přírodních OSB desek, které je možno libovolně upravit. Rozměr místa je včetně bočních stěn. Prostor je osvětlen lampami visícími ve výšce cca 5m nad expozicí, pokud potřebujete lepší osvětlení, doporučujeme si zajistit vlastní zdroj světla.

  Velikost místa: *

  4m²6m²větší velikost, uveďte prosím počet m²:

  Elektřina - přívod 230V: *

  anone

  Vybavení místa (zdarma k prodejnímu místu):
  Tato přihláška zavazuje k účasti na akci Plzeň Design Week 2021. Přihláška je platná po řádném vyplnění veškerých požadovaných údajů a udělení souhlasu s podmínkami účasti na akci. Na základě vyplněné přihlášky budete zařazeni do výběru o jehož výsledku budete informováni do 8. 10. 2021.


  Vybraným účastníkům následně zašleme fakturu k uhrazení registračního poplatku ve výši 500 Kč / m2 + DPH.


  Účastník uhrazením registračního poplatku souhlasí se storno podmínkami, které se uplatní při zrušení účasti na akci z důvodů ležících na straně účastníka a které jsou následující: při zrušení účasti do 31. 10. 2021 činí storno poplatek 50 % z uhrazeného registračního poplatku, zrušení účasti od 1. 11. 2021 činí storno poplatek 100 % z uhrazeného registračního poplatku. V případě uplatnění storno podmínek pořadatel akce bez dalšího strhne příslušnou částku z uhrazeného registračního poplatku a případný přeplatek vrátí účastníku bezhotovostně na bankovní účet uvedený v přihlášce.


  Účastník uhrazením registračního poplatku dále souhlasí s podmínkami, které se uplatní při zrušení účasti na akci z důvodů ležících na straně mimo smluvní strany, zejm. z důvodu vládních omezení při realizaci hromadných akcí v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 vydaných po 30.11.2021. Smluvní strany ponesou společně náklady na přípravu výstavní expozice, přičemž účastník se zavazuje nést náklady ve výši 20% registračního poplatku; tato částka bude pořadatelem akce po jejím zrušení z důvodů uvedených v tomto odstavci bez dalšího stržena z uhrazeného registračního poplatku a zůstatek vrátí účastníku bezhotovostně na bankovní účet uvedený v přihlášce.


  Účastník se akce zúčastňuje na vlastní odpovědnost. Účastník je povinen chovat se tak, aby vlivem jeho činnosti na akci nebo v souvislosti s ní nevznikaly škody na zdraví či majetku účastníka, pořadatele akce nebo třetích osob a aby nedocházelo k jakémukoli mravně závadnému chování či porušování obecně závazných právních předpisů anebo jakýmkoliv negativním zásahům do práv třetích osob (zejm. práv autorských). Dojde-li v důsledku činnosti či účasti účastníka na akci nebo v souvislosti s ní ke vzniku újmy či škody na zdraví či majetku pořadatele akce nebo třetí osoby, anebo dojde k negativnímu zásahu do práv třetích osob, účastník za způsobenou újmu či škodu plně odpovídá a zavazuje se ji nahradit. Vznikne-li v důsledku činnosti účastníka nebo v souvislosti s ní účastníku škoda na zdraví či majetku, pořadatel akce za tuto škodu neodpovídá. Pořadatel účastníku doporučuje sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví.

  Potvrzuji správnost mých osobních údajů uvedených v přihlášce a beru na vědomí, že tyto údaje pořadatel akce bude zpracovávat ve smyslu evropského nařízení GDPR a v souladu se zákonem č. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) pro účely činností souvisejících s přípravami, organizací a vlastní realizací akce, a to po dobu trvání akce. Další informace o způsobu zpracování osobních údajů ze strany pořadatele jsou uvedeny na webových stránkách pořadatele www.depo2015.cz (O nás – Informace ke zpracování osobních údajů).

  Uděluji souhlas se zpracováním v přihlášce uvedených osobních údajů v rozsahu: kontaktní email, telefon, pro účely informování o konání dalších ročníků Plzeň design week a obdobných akcí, jejichž nosným tématem je "design" a které jsou pořádány či spolupořádány pořadatelem akce, a to v následujících 5 letech. Beru na vědomí, že své údaje mohu kdykoliv změnit a svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat emailem zaslaným na emailovou adresu gdpr2015@depo2015.cz., a to i bez udání důvodu. Po doručení odvolání souhlasu pořadatel akce údaje odstraní, jestliže tyto dále neužívá v souladu s jiným důvodem zpracování ve smyslu GDPR.

  Uděluji souhlas se zachycením svých osobnostních atributů (podoba, hlasový projev), zejm. na fotografiích a jiných vizuálních či audio, příp. audiovizuálních záznamech pořízených zejm. v průběhu příprav a vlastní realizace akce a dále se zpracováním těchto záznamů výhradně k propagačním a dokumentačním účelům pořadatele akce (informování o aktivitách provozovatele akce zejm. na webových prezentacích a sociálních sítích pořadatele akce) po dobu 5 let. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat emailem zaslaným na emailovou adresu gdpr2015@depo2015.cz, a to i bez udání důvodu. Po doručení odvolání souhlasu pořadatel akce údaje odstraní.